Newsletter

O sérii a pravidlá

O sérii

Behaj lesmi je séria 7 pretekov v prírode, ktorá láka pretekárov na trasy z 80 % na mäkkom povrchu a zo 100 % na čerstvom vzduchu. Účastníci sa s Behaj lesmi pozrú do unikátnych lokalít na tých najkrajších miestach Slovenskej republiky. Preteky ponúkajú vždy kratšiu trasu okolo 10 kilometrov a tiež dlhšiu variantu, dlhú približne 20 kilometrov či CHARITATÍVNY BEH, ktorý je dlhý cca 5 kilometrov. Samozrejmosťou sú aj detské preteky Dr.Max či tímové súťaže.

Medzi lákadlá série patria: hrad Devín, rozprávková dedinka Čičmany, skutočná divočina Veľkej Fatry, jedinečné výhľady na Kalváriu a celé mesto Banská Štiavnica, prebeh Chodníkom korunami stromov, či krásne prostredie vinárskej oblasti Topoľčianok a najnovšie aj skutočné lesné prostredie Slovenského raja.

V Českej republike si séria rýchlo získala veľkú obľubu bežcov, ale aj širokej verejnosti a získala niekoľko ocenení v rámci bežeckých pretekov po celej republike. Aké preteky nás čakajú v roku 2024?

 

Preteky Behaj lesmi  

Preteky

 Dátum

Dĺžka tratí *

Behaj lesmi Devín

 27.4.2024

Lesnícka 12 / 22 km / Charitatívny beh (3.5 km)

Behaj lesmi Topoľčianky

 11.5.2024

Lesnícka 11 / 21 km / Charitatívny beh (4 km)

Behaj lesmi Slovenský raj 

 08.06.2024

Lesnícka 13 / 22 km / Charitatívny beh (4 km)

Behaj lesmi Bachledova dolina

 29.6.2024

Lesnícka 11 / 21 km / Charitatívny beh (5 km)

Behaj lesmi Veľká Fatra

 13.7.2024

Lesnícka 10 / 18 km / Charitatívny beh (5 km)

Behaj lesmi Čičmany 

 17.8.2024

Lesnícka 11 / 20 km / Charitatívny beh (5 km)

Behaj lesmi Štiavnické vrchy

 31.8.2024

Lesnícka 13 / 20 km / Charitatívny beh (5 km)

     

 * Dĺžky jednotlivých trás môžu byť upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

 

Detské preteky Dr.Max

Preteky

 Dátum

Dĺžka tratí *

Detské preteky Dr.Max Behaj lesmi Devín

 27.4.2024

100 m / 500 m / 1 km

Detské preteky Dr. Max Behaj lesmi Čičmany

 17.8.2024

100 m / 500 m / 1 km

Detské preteky Dr.Max Behaj lesmi Bachledova dolina

 29.6.2024

100 m / 500 m / 1km

Detské preteky Dr. Max Behaj lesmi Veľká Fatra

 13.7.2024

100 m / 500 m / 1 km

Detské preteky Dr. Max Behaj lesmi Topoľčianky

 11.5.2024

100 m / 500 m / 1 km

Detské preteky Dr. Max Behaj lesmi Štiavnické vrchy

 31.8.2024

100 m / 500 m / 1 km

Detské preteky Dr. Max Behaj lesmi Slovenský raj 

  08.6.2024

100 m / 500 m / 1 km


* Dĺžky jednotlivých trás môžu byť upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

 

PRAVIDLÁ

Do série bežeckých pretekov Behaj lesmi (ďalej iba Séria) je v sezóne 2024 zaradených 7 pretekov, ktoré sú uvedené v sekcii tejto webovej stránky „Preteky“.

REGISTRÁCIA

 • Registrácia je možná iba prostredníctvom online registračného formulára na internetových stránkach Usporiadateľa a/alebo na mieste určené Usporiadateľom.
 • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného. Zaplatením sa rozumie pripísanie štartovacieho poplatku na účet Usporiadateľa v plnej výške, a to buď v hotovosti alebo prevodom.
 • Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná. Štartovné musí byť uhradené v deň podania prihlášky. Pokiaľ Usporiadateľ neobdrží štartovné do troch pracovných dní od registrácie, bude prihláška stornovaná.
 • Vždy do pondelka pred každými pretekmi je možná platba štartovného kartou aj prevodom. Do stredy pred pretekmi je možné platiť jedine kartou.
 • Štartovné je nevratné.
 • Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodov vyššej moci, alebo dôvodu, ktorý nevznikol zo strany Usporiadateľa (napr. živelná pohroma, epidémia), štartovné sa nevracia.

Štartovné - dospelé preteky

  Prvá vlna prihlásených* Druhá vlna prihlásených* Na mieste
Dospelé preteky (10 km/ 21 km)
- pre jednotlivcov
26 € 30 € 34 €
Dospelé preteky (10 km/ 21 km)
- pre 2 a viac osôb v rámci jednej registrácie
22 € 26 €  
Charitatívny beh 14 €   14 €
Balíček 4 pretekov 95 €    
Balíček 7 pretekov 150 €    

 

* Rozdelenie počtu prihlásených je uvedené na podstránke každého z jednotlivých pretekov.

Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná. Štartovné musí byť uhradené v deň podania prihlášky. Ak usporiadateľ neobdrží štartovné do troch dní od registrácie, bude prihláška stornovaná. Vklady pretekárov, ktorí sa pretekov nezúčastnia, nebudú vrátené. V prípade neuskutočnenia pretekov je štartovné nevratné. Vždy do pondelka pred každými pretekmi je možná platba štartovného bankovým prevodom a do stredy kartou.

Štartovné - detské preteky Dr.Max

  1.-150. registrácia 151. + registrácia Registrácia na mieste
100m / 500 m / 1 km 5 € 9 € 12 €
Balíček 4 pretekov 20 €    
Balíček 7 pretekov 35 €    

 

Čo zahŕňa štartovné:

 • Štartovné číslo
 • Merací čip
 • Meno na štartovnom čísle (pri včasnej úhrade štartovného – viď informácie u jednotlivých pretekov)
 • Darčeky od partnerov
 • Občerstvenie na trati a v cieli
 • SMS s cieľovým časom
 • Oficiálny čas a čistý čas
 • Fotografie a diplom na stiahnutie zdarma

PRETEKY A ŠTARTOVNÉ BALÍČKY

 • Účastníci mladší ako 16 rokov sa môžu pretekov zúčastniť LEN so súhlasom zákonného zástupcu. A to aj v prípade pretekov, ktoré sú určené pre dospelých.
 • Každý účastník odoslaním online formulára prehlasuje, že si prečítal propozície a pravidlá týchto pretekov, súhlasí s nimi a bude sa nimi riadiť, štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riziko, je zdravotne spôsobilý a k pretekom je dostatočne poistený, bude sa riadiť pokynmi usporiadateľa a usporiadateľskej služby.
 • Každý účastník pretekov je povinný dodržať trasu pretekov, mať predpísaným spôsobom upevnené štartovné číslo (tj. na hrudi, pevne a viditeľne) a elektronický čip.
 • Usporiadateľ nezodpovedá a neuhrádza žiadnu ujmu (hlavne škody na zdraví a majetku) vzniknutú účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Usporiadateľ série Behaj lesmi si vyhradzuje právo diskvalifikovať z pretekov, prípadne celej série, každého pretekára, ktorý sa preukázateľne dopustí porušenia pravidiel definovaných Etickým kódexom http://www.ucps.sk/KODEX_SPORTOVEJ_ETIKY (ďalej len: Kódex). Diskvalifikovanému pretekárovi sa odstránia všetky body získané v pretekoch, z ktorých bol diskvalifikovaný. Pokiaľ bude pretekár vylúčený z celej série, budú mu odobrané všetky body a umiestnenie dosiahnuté v danom ročníku Behaj lesmi.
 • Usporiadateľ série Behaj lesmi si pri obzvlášť závažnom porušení pravidiel Kódexu vyhradzuje právo zakázať takému pretekárovi účasť v ďalších pretekoch série. Ak mal diskvalifikovaný pretekár už v čase diskvalifikácie uhradené štartovné na nasledujúce preteky, toto štartovné prepadá v prospech usporiadateľa Behaj lesmi, ktorý ho využije podľa vlastného uváženia, najmä, nie výlučne, na náhradu škôd vzniknutých porušením Kódexu a obstaranie cien pre víťaza detských kategórií. Diskvalifikovaný pretekár sa tým nezbavuje osobnej zodpovednosti za náhradu škody voči poškodeným subjektom v dôsledku jeho porušenia Kódexu.
 • Štartovný balíček je možné si vyzdvihnúť iba na danom mieste a v čase určenom usporiadateľom.
 • Nevyzdvihnuté balíčky nie je možné vyzdvihnúť neskôr alebo si ich iným spôsobom nárokovať.
 • Účastník pretekov sa musí preukázať emailom s priradeným štartovným číslom.
 • Štartovné číslo a čip sú neprenosné na inú osobu. Porušenie vedie k diskvalifikácii.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť iba riadne zaregistrovaní pretekári.
 • Pretekári sa môžu zúčastniť pretekov len vo svojej vekovej kategórii (podľa roku narodenia).
 • Je zakázané akokoľvek si skracovať pretekársku trať.
 • Je prísne zakázané používať po celej dĺžke trate kolieskové korčule, trekingové palice, bicykle či iné dopravné prostriedky a bežať so psom a detským kočíkom. Výnimkou je charitatívny beh, ktorý je možné absolvovať s kočíkom.
 • V prípade, že rodičia fyzicky pomôžu svojim deťom k absolvovaniu pretekov (držanie za ruku, ťahanie dieťaťa do cieľa a pod.), bude pretekárovi pripočítaná penalizácia 20 sekúnd a môže mu hroziť aj prípadné vyradenie z výsledkovej listiny.
 • Bežci s pomalším tempom než je priemerné tempo pretekov časového limitu a to 3h pre kratšie trasy a 3,5h pre dlhšie trasy, môžu byť Usporiadateľom alebo ním poverenou osobou, vylúčení z pretekov a po odovzdaní štartovacieho čísla môžu pokračovať, ale musí sa pohybovať v súlade so Zákonom o cestnej premávke a zákonom o pozemných komunikáciách.
 • Občerstvenie pre pretekárov bude podávané v priebehu pretekov, v cieli a v zázemí.
 • Čas sa meria pre všetkých od štartovacieho výstrelu. Podľa tohto času sa určuje poradie. Vo výsledkoch je uvedený aj čistý čas od prebehnutia štartom.
 • Účastníci majú možnosť reklamovať výsledok pretekov do utorka po pretekoch na e-mailovej adrese info@onlinesystem.cz
 • Ceny pre víťazov sú zverejnené na internetových stránkach usporiadateľa. Ceny nie sú právne vymáhateľné.
 • Každý účastník je povinný si prečítať a rešpektovať propozície a pravidlá, ktoré usporiadateľ zverejní pred pretekmi na svojich internetových stránkach www.behajlesmi.sk
 • Na akciách Behaj lesmi je prísne zakázané propagovať akékoľvek produkty a služby, ktoré neboli vopred schválené organizátorom. Zároveň sa na akciách Behaj lesmi prísne zakazuje propagácia politických subjektov.
 • Účastník potvrdzuje, že sa bude riadiť pravidlami pretekov. Pokiaľ tieto pravidlá akýmkoľvek spôsobom poruší, môže to mať za následok diskvalifikáciu alebo následné vylúčenie účastníka z budúcich akcií týchto pretekov.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien v programe, propozíciách, týchto pravidlách a podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Všetci účastníci berú na vedomie, že sa niektoré trasy pretekov vyskytujú v CHKO a sú teda povinní chrániť prírodu, správať sa k nej pri pretekoch ohľaduplne (nevyhadzovať odpadky) a rešpektovať usporiadateľom vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškodeniu či narušeniu chránených prírodných oblastí.
 • Na všetkých pretekoch sú vyhlásení absolútni víťazi na jednotlivých trasách (1.-3.miesto), víťazi kategórií jednotlivých trás (1.miesto), víťazi jednotlivých kategórií detských pretekov Dr.Max (1.-3.miesto) a víťazi tímovej súťaže Tandem. Pri detských kategóriah nie je vyhlasovaná kategória "Slimáčikovia".

DARČEKOVÝ POUKAZ

 • Je možné využiť na registráciu na preteky. K jeho aktivácii je nutná objednávka štartovného v SportID.
 • Je potrebné ho uplatniť najneskôr 14 dní do pretekov, prípadne do vyčerpania kapacity pretekov.
 • Poukaz nie je vymeniteľný za peniaze.
 • Štartovné je v prípade nevyužitia darčekového poukazu či nekonania pretekov nevratné.

TÍMOVÉ SÚŤAŽE

 • Prihlásiť sa môžete aj do tímových súťaží Tandem alebo Slowmotion. Pretekári v tímovej súťaži sú súčasne hodnotení aj v individuálnych pretekoch jednotlivcov. Tandemy ani tímy Slowmotion už ale nebude možné tvoriť ani upravovať pri registrácii na mieste! Prihlasujte sa online a to najneskôr 5 dní pred začiatkom pretekov.
 • Tandem - utvorte tím v zložení muž - žena v ľubovoľnom vzájomnom vzťahu a rozhodnite sa, kto z vás pobeží dlhšiu trasu a kto kratšiu. Víťazí dvojica s najnižším súčtom časov.
 • Slowmotion - utvorte čo najväčší tím a zvoľte si každý trasu, ktorá Vám vyhovuje. Víťazí tím s najväčším dosiahnutým súčtom časov. Počet členov tímu nie je nijako obmedzený.
 • Pravidlá pre tímové súťaže nájdete tu.

HODNOTENIE SÉRIE – PÁN LESOV / PANI LESOV

 • Každého pretekára, ktorý preteky dokončí, oceníme za dosiahnutý výkon aj bodmi do celkového hodnotenia seriálu. Víťazi jednotlivých pretekov získajú 2 000 bodov. S jedným bodom odíde ten, kto pretne cieľ ako posledný. Ostatným pridelíme body podľa dosiahnutých časov a budú klesať úmerne, tzn. pretekár, ktorý sa umiestni v polovici výsledkovej listiny, získa vždy 1 000 bodov.
 • Dvadsať najrýchlejších na jednotlivých trasách sa môže tešiť ešte na extra bonifikačné body. Víťazi získajú 200 bodov navyše a body budú znova úmerne klesať tak, že 20. pretekár získa 20 bodov navyše. Tieto body sa pripočítavajú do celkového hodnotenia.
 • Do celkového poradia Pán lesov a Pani lesov sa započítavajú výsledky zo 6 pretekov z celkového počtu 7 pretekov (tzn. počíta sa 6 najlepších výsledkov). Lesov pána a Lesov pani vyhlasujeme na krátke i dlhé trate, do rebríčka sa započítavajú body zvlášť a nie je možné sčítať body z krátkej a dlhej trasy dohromady.

SEDMORÁK

 • Každý bežec, ktorý sa zúčastní všetkých siedmich pretekov Behaj lesmi v jednej sezóne, získa titul SEDMORÁK.
 • Korunovácia šestorákov prebieha na posledných pretekoch a jeho držitelia majú po celú nasledujúcu sezónu nárok na špeciálne zlaté číslo.
 • V sezóne 2024 budeme vyhlasovať titul SEDMORÁK, ktorý si vyslúži každý pretekár, ktorý sa zúčastní všetkých siedmich pretekov alebo šiestich slovenských pretekov a absolvuje jedny české preteky (neplatí pre Běhej lesy Lednice).  

VIRTUÁLNY CHARITATÍVNY BEH

 • Na Virtuálny charitatívny beh sa musíte zaregistrovať na stránke sportid.online, základný registračný poplatok je 14 EUR.
 • Virtuálny charitatívny beh nie je súčasťou súťaže o titul Sedmoráka (účastník všetkých 7 pretekov). Virtuálny beh nemôže nahradiť preteky na mieste.
 • Ako môžem zaznamenať svoj pretek a zadať výsledok? Svoj beh musíte zaznamenať pomocou športových hodiniek alebo akejkoľvek športovej aplikácie. Záznam z virtuálnych pretekov si potom môžete nahrať vo svojom osobnom profile SportID v časti "Moje záznamy" pomocou tlačidla "Nahrať výsledok".

Kategórie dospelých

Ročníky Kategórie Vek
2009 - 2006 M18/Ž18 15 - 18 rokov
2005 - 1985 M39/Ž39 19 - 39 rokov
1984 - 1975 M49/Ž49 40 - 49 rokov
1974 - 1965 M59/Ž59 50 - 59 rokov
1964 - 1955 M69/Ž60+ 60 - 69 rokov (ženy nad 60 rokov)
1954 a starší M70+ 70 rokov a viac

Detské kategórie

Ročníky Kategórie Trať
2021 a mladší Slimáčikovia (Nová kategória) 100 m (ŠTART 1)
2018 - 2021 Veveričky (Benjamínci) 500 m (ŠTART 2)
2016 - 2017 Zajačikovia (Predškoláci) 500 m (ŠTART 3)
2014 - 2015 Líščatá (Najmladší žiaci) 1 km (ŠTART 4)
2012 - 2013 Vlčiaci (Mladší žiaci) 1 km (ŠTART 5)
2010 - 2011 Srnčatá (Starší žiaci) 1 km (ŠTART 6)

 

ZAKLADAJÚCI PARTNER

  Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

  Dr. Max
  ORLEN

OFICIÁLNI PARTNERI

  Craft

PARTNERI

  Continental
  AAA Auto
  Sportisimo
  Zatopek
  Česká mincovna
  thule
  Enervit
  Birell
  Fitness
  Bachledka
  Malino Brdo
  Nadácia TV JOJ
  ZSSK

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

  TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

  tasr
  Behame.sk
  Beh.sk
  running
  Rungo
  trenujeme

Oficialni dodávatelia

  Johnny Servis
  Žaket
  Onlinesystem
  TKF
  Ecofis

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

  bRATISLAVA
  MŽP
  žilinský kraj
  bb kraj
  SOŠV
  bratislavský kraj
  Devínská nová Ves
  SAZ
  PSK

Spolupracujeme

  Čičmany
  salamandra
  Hike the world
  Liptov
  Štiavnica
  solubrand
  Rozbehame Slovensko
  Upracme Slovensko
  Bratislava region
  OLO
  Bory mall
  Objav udržitelné slovensko