Newsletter

O sérii a pravidlá

O sérii

Behaj lesmi je séria 5 pretekov v prírode, ktorá láka pretekárov na trasy z 80 % na mäkkom povrchu a zo 100 % na čerstvom vzduchu. Účastníci sa s Behaj lesmi pozrú do unikátnych lokalít na tých najkrajších miestach Slovenskej republiky. Preteky ponúkajú vždy kratšiu trasu okolo 10 kilometrov a tiež dlhšiu variantu, dlhú približne 20 kilometrov či Voltarun, ktorý je dlhý cca 5 kilometrov. Samozrejmosťou sú aj detské preteky Dr.Max či tímové súťaže.

Medzi lákadlá série patria: hrad Devín, historická dedinka Vlkolínec či Čičmany, ktoré sú súčasťou svetového dedičstva UNESCO, jedinečné výhľady na Kalváriu a celé mesto Banská Štiavnica či prebeh chodníku korunami stromov. 

V Českej republike si séria rýchlo získala veľkú obľubu bežcov, ale aj širokej verejnosti a získala niekoľko ocenení v rámci bežeckých pretekov po celej republike. Aké preteky nás čakajú v roku 2022?

 

Preteky Behaj lesmi 2022 

Preteky Termín Dĺžka tratí *
Behaj lesmi Devín  7.5.2022 12 km / 20 km / VoltaRUN
Behaj lesmi Čičmany  28.5.2022 11 km / 21 km / VoltaRUN
Behaj lesmi Bachledova dolina  11.6.2022 12 km / 21 km / VoltaRUN
Behaj lesmi Veľká Fatra  09.7.2022 11 km / 18 km / VoltaRUN
Behaj lesmi Štiavnické vrchy  20.8.2022 12 km / 22 km / VoltaRUN

 

* Dĺžky jednotlivých trás môžu byť upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

Detské preteky Dr.Max 2022

Preteky Termín Dĺžka tratí *
Behaj lesmi Devín  7.5.2022 500 m / 1 km
Behaj lesmi Čičmany  28.5.2022 500 m / 1 km
Behaj lesmi Bachledova dolina  11.6.2022 500 m / 1 km
Behaj lesmi Veľka Fatra  09.7.2022 500 m / 1 km
Behaj lesmi Štiavnické vrchy  20.8.2022 500 m / 1 km

 
* Dĺžky jednotlivých trás môžu byť upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

 

PRAVIDLÁ

Do série bežeckých pretekov Behaj lesmi (ďalej iba Séria) sú v sezóne 2021 zaradené 3 preteky, ktoré sú uvedené v sekcii tejto webovej stránky „Preteky“.

REGISTRÁCIA

 • Registrácia je možná iba prostredníctvom online registračného formulára na internetových stránkach Usporiadateľa a/alebo na mieste určené Usporiadateľom.
 • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného. Zaplatením sa rozumie pripísanie štartovacieho poplatku na účet Usporiadateľa v plnej výške, a to buď v hotovosti alebo prevodom.
 • Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná. Štartovné musí byť uhradené v deň podania prihlášky. Pokiaľ Usporiadateľ neobdrží štartovné do troch pracovných dní od registrácie, bude prihláška stornovaná.
 • Vždy do pondelka pred každými pretekmi je možná platba štartovného kartou aj prevodom. Do stredy pred pretekmi je možné platiť jedine kartou.
 • Štartovné je nevratné.
 • Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodov vyššej moci, alebo dôvodu, ktorý nevznikol zo strany Usporiadateľa (napr. živelná pohroma, epidémia), štartovné sa nevracia.

Štartovné - dospelé preteky

  Prvá vlna prihlásených* Druhá vlna prihlásených* Na mieste
Dospelé preteky (10 km/ 21 km)
- pre jednotlivcov
22 € 26 € 30 €
Dospelé preteky (10 km/ 21 km)
- pre 2 a viac osôb v rámci jednej registrácie
18 € 22 €  
VoltaRUN 10 €   10 €
Balíček 3 pretekov 60 €    
Balíček 5 pretekov 90 €    

 

* Rozdelenie počtu prihlásených je uvedené na podstránke každého z jednotlivých pretekov.

Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná. Štartovné musí byť uhradené v deň podania prihlášky. Ak usporiadateľ neobdrží štartovné do troch dní od registrácie, bude prihláška stornovaná. Vklady pretekárov, ktorí sa pretekov nezúčastnia, nebudú vrátené. V prípade neuskutočnenia pretekov je štartovné nevratné. Vždy do pondelka pred každými pretekmi je možná platba štartovného bankovým prevodom a do stredy kartou.

Štartovné - detské preteky Dr.Max

  1.-150. registrácia 151. + registrácia Registrácia na mieste
500 m / 1 km 4,5 € 6,5 € 9 €
Balíček 3 pretekov 11,5 €    
Balíček 5 pretekov 18 €    

 

Čo zahŕňa štartovné:

 • Štartovné číslo
 • Merací čip
 • Meno na štartovnom čísle (pri včasnej úhrade štartovného – viď informácie u jednotlivých pretekov)
 • Darčeky od partnerov
 • Občerstvenie na trati a v cieli
 • SMS s cieľovým časom
 • Oficiálny čas a čistý čas
 • Fotografie a diplom na stiahnutie zdarma

PRETEKY A ŠTARTOVNÉ BALÍČKY

 • Účastníci mladší ako 16 rokov sa môžu pretekov zúčastniť LEN so súhlasom zákonného zástupcu. A to aj v prípade pretekov, ktoré sú určené pre dospelých.
 • Každý účastník odoslaním online formulára prehlasuje, že si prečítal propozície a pravidlá týchto pretekov, súhlasí s nimi a bude sa nimi riadiť, štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riziko, je zdravotne spôsobilý a k pretekom je dostatočne poistený, bude sa riadiť pokynmi usporiadateľa a usporiadateľskej služby.
 • Každý účastník pretekov je povinný dodržať trasu pretekov, mať predpísaným spôsobom upevnené štartovné číslo (tj. na hrudi, pevne a viditeľne) a elektronický čip.
 • Usporiadateľ nezodpovedá a neuhrádza žiadnu ujmu (hlavne škody na zdraví a majetku) vzniknutú účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Usporiadateľ série Behaj lesmi si vyhradzuje právo diskvalifikovať z pretekov, prípadne celej série, každého pretekára, ktorý sa preukázateľne dopustí porušenia pravidiel definovaných Etickým kódexom http://www.ucps.sk/KODEX_SPORTOVEJ_ETIKY (ďalej len: Kódex). Diskvalifikovanému pretekárovi sa odstránia všetky body získané v pretekoch, z ktorých bol diskvalifikovaný. Pokiaľ bude pretekár vylúčený z celej série, budú mu odobrané všetky body a umiestnenie dosiahnuté v danom ročníku Behaj lesmi.
 • Usporiadateľ série Behaj lesmi si pri obzvlášť závažnom porušení pravidiel Kódexu vyhradzuje právo zakázať takému pretekárovi účasť v ďalších pretekoch série. Ak mal diskvalifikovaný pretekár už v čase diskvalifikácie uhradené štartovné na nasledujúce preteky, toto štartovné prepadá v prospech usporiadateľa Behaj lesmi, ktorý ho využije podľa vlastného uváženia, najmä, nie výlučne, na náhradu škôd vzniknutých porušením Kódexu a obstaranie cien pre víťaza detských kategórií. Diskvalifikovaný pretekár sa tým nezbavuje osobnej zodpovednosti za náhradu škody voči poškodeným subjektom v dôsledku jeho porušenia Kódexu.
 • Štartovný balíček je možné si vyzdvihnúť iba na danom mieste a v čase určenom usporiadateľom.
 • Nevyzdvihnuté balíčky nie je možné vyzdvihnúť neskôr alebo si ich iným spôsobom nárokovať.
 • Účastník pretekov sa musí preukázať emailom s priradeným štartovným číslom.
 • Štartovné číslo a čip sú neprenosné na inú osobu. Porušenie vedie k diskvalifikácii.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť iba riadne zaregistrovaní pretekári.
 • Pretekári sa môžu zúčastniť pretekov len vo svojej vekovej kategórii (podľa roku narodenia).
 • Je zakázané akokoľvek si skracovať pretekársku trať.
 • Je prísne zakázané používať po celej dĺžke trate kolieskové korčule, trekingové palice, bicykle či iné dopravné prostriedky a bežať so psom a detským kočíkom. Výnimkou sú preteky VoltaRUN, ktoré je možné absolvovať s kočíkom.
 • V prípade, že rodičia fyzicky pomôžu svojim deťom k absolvovaniu pretekov (držanie za ruku, ťahanie dieťaťa do cieľa a pod.), bude pretekárovi pripočítaná penalizácia 20 sekúnd a môže mu hroziť aj prípadné vyradenie z výsledkovej listiny.
 • Bežci s pomalším tempom než je priemerné tempo pretekov časového limitu a to 3h pre kratšie trasy a 3,5h pre dlhšie trasy, môžu byť Usporiadateľom alebo ním poverenou osobou, vylúčení z pretekov a po odovzdaní štartovacieho čísla môžu pokračovať, ale musí sa pohybovať v súlade so Zákonom o cestnej premávke a zákonom o pozemných komunikáciách.
 • Občerstvenie pre pretekárov bude podávané v priebehu pretekov, v cieli a v zázemí.
 • Čas sa meria pre všetkých od štartovacieho výstrelu. Podľa tohto času sa určuje poradie. Vo výsledkoch je uvedený aj čistý čas od prebehnutia štartom.
 • Účastníci majú možnosť reklamovať výsledok pretekov do utorka po pretekoch na e-mailovej adrese info@onlinesystem.cz
 • Ceny pre víťazov sú zverejnené na internetových stránkach usporiadateľa. Ceny nie sú právne vymáhateľné.
 • Každý účastník je povinný si prečítať a rešpektovať propozície a pravidlá, ktoré usporiadateľ zverejní pred pretekmi na svojich internetových stránkach www.behajlesmi.sk
 • Účastník potvrdzuje, že sa bude riadiť pravidlami pretekov. Pokiaľ tieto pravidlá akýmkoľvek spôsobom poruší, môže to mať za následok diskvalifikáciu alebo následné vylúčenie účastníka z budúcich akcií týchto pretekov.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien v programe, propozíciách, týchto pravidlách a podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Všetci účastníci berú na vedomie, že sa niektoré trasy pretekov vyskytujú v CHKO a sú teda povinní chrániť prírodu, správať sa k nej pri pretekoch ohľaduplne (nevyhadzovať odpadky) a rešpektovať usporiadateľom vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškodeniu či narušeniu chránených prírodných oblastí.
 • Na všetkých pretekoch sú vyhlásení absolútni víťazi na jednotlivých trasách (1.-3.miesto), víťazi kategórií jednotlivých trás (1.miesto), víťazi jednotlivých kategórií detských pretekov Dr.Max (1.-3.miesto) a víťazi tímovej súťaže Tandem.

DARČEKOVÝ POUKAZ

 • Je možné využiť na registráciu na preteky. K jeho aktivácii je nutná objednávka štartovného v SportID.
 • Je potrebné ho uplatniť najneskôr 14 dní do pretekov, prípadne do vyčerpania kapacity pretekov.
 • Poukaz nie je vymeniteľný za peniaze.
 • Štartovné je v prípade nevyužitia darčekového poukazu či nekonania pretekov nevratné.

TÍMOVÉ SÚŤAŽE

 • Prihlásiť sa môžete aj do tímových súťaží Tandem alebo VoltaRunners. Pretekári v tímovej súťaži sú súčasne hodnotení aj v individuálnych pretekoch jednotlivcov. Tandemy ani tímy VoltaRunners už ale nebude možné tvoriť ani upravovať pri registrácii na mieste! Prihlasujte sa online a to najneskôr 5 dní pred začiatkom pretekov.
 • Tandem - utvorte tím v zložení muž - žena v ľubovoľnom vzájomnom vzťahu a rozhodnite sa, kto z vás pobeží dlhšiu trasu a kto kratšiu. Víťazí dvojica s najnižším súčtom časov.
 • VoltaRunners - utvorte čo najväčší tím a zvoľte si každý trasu, ktorá Vám vyhovuje. Víťazí tím s najväčším dosiahnutým súčtom časov. Počet členov tímu nie je nijako obmedzený.
 • Pravidlá pre tímové súťaže nájdete tu.

HODNOTENIE SÉRIE – LESOV PÁN / LESOV PANI

 • Každého pretekára, ktorý preteky dokončí, oceníme za dosiahnutý výkon aj bodmi do celkového hodnotenia seriálu. Víťazi jednotlivých pretekov získajú 2 000 bodov. S jedným bodom odíde ten, kto pretne cieľ ako posledný. Ostatným pridelíme body podľa dosiahnutých časov a budú klesať úmerne, tzn. pretekár, ktorý sa umiestni v polovici výsledkovej listiny, získa vždy 1 000 bodov.
 • Dvadsať najrýchlejších na jednotlivých trasách sa môže tešiť ešte na extra bonifikačné body. Víťazi získajú 200 bodov navyše a body budú znova úmerne klesať tak, že 20. pretekár získa 20 bodov navyše. Tieto body sa pripočítavajú do celkového hodnotenia.
 • Do celkového poradia Lesov pán a Lesov pani sa započítavajú výsledky zo všetkých 5 pretekov. Lesov pána a Lesov pani vyhlasujeme na krátke i dlhé trate, do rebríčka sa započítavajú body zvlášť a nie je možné sčítať body z krátkej a dlhej trasy dohromady.

Kategórie dospelých

Ročníky Kategórie Vek
2007 - 2003 M18/Ž18 15 - 18 rokov
2002 - 1983 M39/Ž39 19 - 39 rokov
1982 - 1973 M49/Ž49 40 - 49 rokov
1972 - 1963 M59/Ž59 50 - 59 rokov
1962 - 1953 M69/Ž60+ 60 - 69 rokov (ženy nad 60 rokov)
1952 a starší M70+ 70 rokov a viac

Detské kategórie

Ročníky Kategórie Trasa
2016 a mladší Benjamínci 500 m
2014 - 2015 Predškoláci 500 m
2012 - 2013 Najmladší žiaci 1 km
2010 - 2011 Mladší žiaci 1 km
2008 - 2009 Starší žiaci 1 km

 

Voltaren

HLAVNÍ PARTNERI

  Voltaren
  Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

  ON

PARTNERI

  Mastercard
  Sportisimo
  Centrum
  Enervit
  Nadace
  Fitness
  musli
  Malino Brdo
  Birell

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

  Markíza

MEDIÁLNI PARTNERI

  Pravda
  tasr
  Behame.sk
  štiavnické noviny
  Beh.sk
  running
  Rungo
  trenujeme
  s Dětmi

Oficialni dodávatelia

  Johnny Servis
  Žaket
  CAT CUT
  Onlinesystem
  TKF
  Ecofis
  Lunys

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

  MŽP
  žilinský kraj
  bRATISLAVA
  bb kraj
  SOŠV
  bratislavský kraj

Spolupracujeme

  salamandra
  video
  Hike the world
  Z neba
  Liptov
  Štiavnica
  Devínská nová Ves
  solubrand
  Rozbehame Slovensko
Výživové okénko