Newsletter

O sérii a pravidlá

O sérii

Behaj lesmi je séria 3 pretekov v prírode, ktorá láka pretekárov na trasy z 80 % na mäkkom povrchu a zo 100 % na čerstvom vzduchu. Účastníci sa s Behaj lesmi pozrú do unikátnych lokalít na tých najkrajších miestach Slovenskej republiky. Preteky ponúkajú vždy kratšiu trasu okolo 10 kilometrov a tiež dlhšiu variantu, dlhú približne 20 kilometrov či Voltarun, ktorý je dlhý cca 5 kilometrov. Samozrejmosťou sú aj detské preteky Dr.Max či tímové súťaže.

Medzi lákadlá série patria: hrad Devín, historická dedinka Vlkolínec, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO či jedinečné výhľady na Kalváriu a celé mesto Banská Štiavnica. 

V Českej republike si séria rýchlo získala veľkú obľubu bežcov, ale aj širokej verejnosti a získala niekoľko ocenení v rámci bežeckých pretekov po celej republike. Aké preteky nás čakajú v roku 2021?

 

Preteky Behaj lesmi 2021 

Preteky Termín Dĺžka tratí *
Behaj lesmi Devín  19.6.2021 12 km / 20 km / VoltaRUN
Behaj lesmi Veľká Fatra  17.7.2021 11 km / 18 km / VoltaRUN
Behaj lesmi Štiavnické vrchy  21.8.2021 12 km / 22 km / VoltaRUN

 

* Dĺžky jednotlivých trás môžu byť upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

Detské preteky Dr.Max 2021

Preteky Termín Dĺžka tratí *
Behaj lesmi Devín  19.6.2021 500 m / 1 km
Behaj lesmi Veľka Fatra  17.7.2021 500 m / 1 km
Behaj lesmi Štiavnické vrchy  21.8.2021 500 m / 1 km

 
* Dĺžky jednotlivých trás môžu byť upresnené organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy.

 

PRAVIDLÁ

Do série bežeckých pretekov Behaj lesmi (ďalej iba Séria) sú v sezóne 2021 zaradené 3 preteky, ktoré sú uvedené v sekcii tejto webovej stránky „Preteky“.

REGISTRÁCIA

 • Registrácia je možná iba prostredníctvom online registračného formulára na internetových stránkach Usporiadateľa a/alebo na mieste určené Usporiadateľom.
 • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného. Zaplatením sa rozumie pripísanie štartovacieho poplatku na účet Usporiadateľa v plnej výške, a to buď v hotovosti alebo prevodom.
 • Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná. Štartovné musí byť uhradené v deň podania prihlášky. Pokiaľ Usporiadateľ neobdrží štartovné do troch pracovných dní od registrácie, bude prihláška stornovaná.
 • Vždy do pondelka pred každými pretekmi je možná platba štartovného kartou aj prevodom. Do stredy pred pretekmi je možné platiť jedine kartou.
 • Štartovné je nevratné.
 • Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodov vyššej moci, alebo dôvodu, ktorý nevznikol zo strany Usporiadateľa (napr. živelná pohroma, epidémia), štartovné sa nevracia.

Štartovné - dospelé preteky

  Prvá vlna prihlásených* Druhá vlna prihlásených* Na mieste
Dospelé preteky (10 km/ 21 km)
- pre jednotlivcov
22 € 26 € 30 €
Dospelé preteky (10 km/ 21 km)
- pre 2 a viac osôb v rámci jednej registrácie
18 € 22 €  
VoltaRUN 10 €   10 €
Balíček 3 pretekov 53 €    

 

* Rozdelenie počtu prihlásených je uvedené na podstránke každého z jednotlivých pretekov.

Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná. Štartovné musí byť uhradené v deň podania prihlášky. Ak usporiadateľ neobdrží štartovné do troch dní od registrácie, bude prihláška stornovaná. Vklady pretekárov, ktorí sa pretekov nezúčastnia, nebudú vrátené. V prípade neuskutočnenia pretekov je štartovné nevratné. Vždy do pondelka pred každými pretekmi je možná platba štartovného bankovým prevodom a do stredy kartou.

Štartovné - detské preteky Dr.Max

  1.-150. registrácia 151. + registrácia Registrácia na mieste
500 m / 1 km 4,5 € 6,5 € 9 €
Balíček 3 pretekov 11 €    

 

Čo zahŕňa štartovné:

 • Štartovné číslo
 • Merací čip
 • Meno na štartovnom čísle (pri včasnej úhrade štartovného – viď informácie u jednotlivých pretekov)
 • Darčeky od partnerov
 • Občerstvenie na trati a v cieli
 • SMS s cieľovým časom
 • Oficiálny čas a čistý čas
 • Fotografie a diplom na stiahnutie zdarma

PRETEKY A ŠTARTOVNÉ BALÍČKY

 • Účastníci mladší ako 16 rokov sa môžu pretekov zúčastniť LEN so súhlasom zákonného zástupcu. A to aj v prípade pretekov, ktoré sú určené pre dospelých.
 • Každý účastník odoslaním online formulára prehlasuje, že si prečítal propozície a pravidlá týchto pretekov, súhlasí s nimi a bude sa nimi riadiť, štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riziko, je zdravotne spôsobilý a k pretekom je dostatočne poistený, bude sa riadiť pokynmi usporiadateľa a usporiadateľskej služby.
 • Každý účastník pretekov je povinný dodržať trasu pretekov, mať predpísaným spôsobom upevnené štartovné číslo (tj. na hrudi, pevne a viditeľne) a elektronický čip.
 • Usporiadateľ nezodpovedá a neuhrádza žiadnu ujmu (hlavne škody na zdraví a majetku) vzniknutú účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Usporiadateľ série Behaj lesmi si vyhradzuje právo diskvalifikovať z pretekov, prípadne celej série, každého pretekára, ktorý sa preukázateľne dopustí porušenia pravidiel definovaných Etickým kódexom http://www.ucps.sk/KODEX_SPORTOVEJ_ETIKY (ďalej len: Kódex). Diskvalifikovanému pretekárovi sa odstránia všetky body získané v pretekoch, z ktorých bol diskvalifikovaný. Pokiaľ bude pretekár vylúčený z celej série, budú mu odobrané všetky body a umiestnenie dosiahnuté v danom ročníku Behaj lesmi.
 • Usporiadateľ série Behaj lesmi si pri obzvlášť závažnom porušení pravidiel Kódexu vyhradzuje právo zakázať takému pretekárovi účasť v ďalších pretekoch série. Ak mal diskvalifikovaný pretekár už v čase diskvalifikácie uhradené štartovné na nasledujúce preteky, toto štartovné prepadá v prospech usporiadateľa Behaj lesmi, ktorý ho využije podľa vlastného uváženia, najmä, nie výlučne, na náhradu škôd vzniknutých porušením Kódexu a obstaranie cien pre víťaza detských kategórií. Diskvalifikovaný pretekár sa tým nezbavuje osobnej zodpovednosti za náhradu škody voči poškodeným subjektom v dôsledku jeho porušenia Kódexu.
 • Štartovný balíček je možné si vyzdvihnúť iba na danom mieste a v čase určenom usporiadateľom.
 • Nevyzdvihnuté balíčky nie je možné vyzdvihnúť neskôr alebo si ich iným spôsobom nárokovať.
 • Účastník pretekov sa musí preukázať emailom s priradeným štartovným číslom.
 • Štartovné číslo a čip sú neprenosné na inú osobu. Porušenie vedie k diskvalifikácii.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť iba riadne zaregistrovaní pretekári.
 • Pretekári sa môžu zúčastniť pretekov len vo svojej vekovej kategórii (podľa roku narodenia).
 • Je zakázané akokoľvek si skracovať pretekársku trať.
 • Je prísne zakázané používať po celej dĺžke trate kolieskové korčule, trekingové palice, bicykle či iné dopravné prostriedky a bežať so psom a detským kočíkom. Výnimkou sú preteky VoltaRUN, ktoré je možné absolvovať s kočíkom.
 • V prípade, že rodičia fyzicky pomôžu svojim deťom k absolvovaniu pretekov (držanie za ruku, ťahanie dieťaťa do cieľa a pod.), bude pretekárovi pripočítaná penalizácia 20 sekúnd a môže mu hroziť aj prípadné vyradenie z výsledkovej listiny.
 • Bežci s pomalším tempom než je priemerné tempo pretekov časového limitu a to 3h pre kratšie trasy a 3,5h pre dlhšie trasy, môžu byť Usporiadateľom alebo ním poverenou osobou, vylúčení z pretekov a po odovzdaní štartovacieho čísla môžu pokračovať, ale musí sa pohybovať v súlade so Zákonom o cestnej premávke a zákonom o pozemných komunikáciách.
 • Občerstvenie pre pretekárov bude podávané v priebehu pretekov, v cieli a v zázemí.
 • Čas sa meria pre všetkých od štartovacieho výstrelu. Podľa tohto času sa určuje poradie. Vo výsledkoch je uvedený aj čistý čas od prebehnutia štartom.
 • Účastníci majú možnosť reklamovať výsledok pretekov do utorka po pretekoch na e-mailovej adrese info@onlinesystem.cz
 • Ceny pre víťazov sú zverejnené na internetových stránkach usporiadateľa. Ceny nie sú právne vymáhateľné.
 • Každý účastník je povinný si prečítať a rešpektovať propozície a pravidlá, ktoré usporiadateľ zverejní pred pretekmi na svojich internetových stránkach www.behajlesmi.sk
 • Účastník potvrdzuje, že sa bude riadiť pravidlami pretekov. Pokiaľ tieto pravidlá akýmkoľvek spôsobom poruší, môže to mať za následok diskvalifikáciu alebo následné vylúčenie účastníka z budúcich akcií týchto pretekov.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien v programe, propozíciách, týchto pravidlách a podmienkach bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Všetci účastníci berú na vedomie, že sa niektoré trasy pretekov vyskytujú v CHKO a sú teda povinní chrániť prírodu, správať sa k nej pri pretekoch ohľaduplne (nevyhadzovať odpadky) a rešpektovať usporiadateľom vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškodeniu či narušeniu chránených prírodných oblastí.
 • Na všetkých pretekoch sú vyhlásení absolútni víťazi na jednotlivých trasách (1.-3.miesto), víťazi kategórií jednotlivých trás (1.miesto), víťazi jednotlivých kategórií detských pretekov Dr.Max (1.-3.miesto) a víťazi tímovej súťaže Tandem.

DARČEKOVÝ POUKAZ

 • Je možné využiť na registráciu na preteky. K jeho aktivácii je nutná objednávka štartovného v SportID.
 • Je potrebné ho uplatniť najneskôr 14 dní do pretekov, prípadne do vyčerpania kapacity pretekov.
 • Poukaz nie je vymeniteľný za peniaze.
 • Štartovné je v prípade nevyužitia darčekového poukazu či nekonania pretekov nevratné.

TÍMOVÉ SÚŤAŽE

 • Prihlásiť sa môžete aj do tímových súťaží Tandem alebo VoltaRunners. Pretekári v tímovej súťaži sú súčasne hodnotení aj v individuálnych pretekoch jednotlivcov. Tandemy ani tímy VoltaRunners už ale nebude možné tvoriť ani upravovať pri registrácii na mieste! Prihlasujte sa online a to najneskôr 5 dní pred začiatkom pretekov.
 • Tandem - utvorte tím v zložení muž - žena v ľubovoľnom vzájomnom vzťahu a rozhodnite sa, kto z vás pobeží dlhšiu trasu a kto kratšiu. Víťazí dvojica s najnižším súčtom časov.
 • VoltaRunners - utvorte čo najväčší tím a zvoľte si každý trasu, ktorá Vám vyhovuje. Víťazí tím s najväčším dosiahnutým súčtom časov. Počet členov tímu nie je nijako obmedzený.
 • Pravidlá pre tímové súťaže nájdete tu.

HODNOTENIE SÉRIE – LESOV PÁN / LESOV PANI

 • Každého pretekára, ktorý preteky dokončí, oceníme za dosiahnutý výkon aj bodmi do celkového hodnotenia seriálu. Víťazi jednotlivých pretekov získajú 2 000 bodov. S jedným bodom odíde ten, kto pretne cieľ ako posledný. Ostatným pridelíme body podľa dosiahnutých časov a budú klesať úmerne, tzn. pretekár, ktorý sa umiestni v polovici výsledkovej listiny, získa vždy 1 000 bodov.
 • Dvadsať najrýchlejších na jednotlivých trasách sa môže tešiť ešte na extra bonifikačné body. Víťazi získajú 200 bodov navyše a body budú znova úmerne klesať tak, že 20. pretekár získa 20 bodov navyše. Tieto body sa pripočítavajú do celkového hodnotenia.
 • Do celkového poradia Lesov pán a Lesov pani sa započítavajú výsledky zo všetkých 3 pretekov. Lesov pána a Lesov pani vyhlasujeme na krátke i dlhé trate, do rebríčka sa započítavajú body zvlášť a nie je možné sčítať body z krátkej a dlhej trasy dohromady.

Kategórie dospelých

Ročníky Kategórie Vek
2006 - 2003 M18/Ž18 15 - 18 rokov
2002 - 1982 M39/Ž39 19 - 39 rokov
1981 - 1972 M49/Ž49 40 - 49 rokov
1971 - 1962 M59/Ž59 50 - 59 rokov
1961 - 1952 M69/Ž60+ 60 - 69 rokov (ženy nad 60 rokov)
1951 a starší M70+ 70 rokov a viac

Detské kategórie

Ročníky Kategórie Trasa
2015 a mladší Benjamínci 500 m
2013 - 2014 Predškoláci 500 m
2011 - 2012 Najmladší žiaci 1 km
2009 - 2010 Mladší žiaci 1 km
2007 - 2008 Starší žiaci 1 km

 

Voltaren

HLAVNÍ PARTNERI

  Voltaren
  Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

  ON

PARTNERI

  Sportisimo
  Centrum
  Enervit
  Nadace
  Fitness
  musli
  Malino Brdo
  B&O

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

  Markíza

MEDIÁLNI PARTNERI

  Pravda
  tasr
  Behame.sk
  štiavnické noviny
  Beh.sk
  running
  Rungo
  trenujeme
  s Dětmi

Oficiální dodávatelia

  Johnny Servis
  Žaket
  CAT CUT
  Onlinesystem
  TKF
  Ecofis
  Lunys

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

  MŽP
  žilinský kraj
  bRATISLAVA
  bb kraj
  SOŠV
  bratislavský kraj

Spolupracujeme

  salamandra
  video
  Hike the world
  Z neba
  Liptov
  Štiavnica
  Devínská nová Ves
  solubrand
Výživové okénko