Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY „BEHAJ LESMI"

Usporiadateľom seriálu Behaj Lesmi (ďalej len „akcie“) je Asociácia športu pre radosť, IČO: 53590007, so sídlom Nám. 1. mája 1121/14, Piešťany, zapísaná v registrovém úradu MV SR (ďalej len „Usporiadateľ a/alebo Predávajúci“). Marketingovými partnermi sú RAUL SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany a RAUL, s.r.o. so sídlom Přívozní 2a, 170 00 Praha 7. 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Predávajúceho upravujú, v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, ako aj ostatných aplikovateľných predpisov, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú na základe uzavretej kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzavretej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, pričom predmetom tejto zmluvy je najmä kúpa služby – štartovného na niektorú z akcií. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.sportid.online (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie“).

1.2.  Ustanovenia odchylné od týchto VOP je možné dohodnúť v konkrétnej Kúpnej zmluve. Takto odchylne dohodnuté ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

1.3.  Znenie týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie týchto VOP môže predávajúci meniť a/alebo dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia týchto VOP však ich zmenou nebudú nijako dotknuté.

1.5.  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že pri objednávke a kúpe služby (štartovného) budú využité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté na strane Kupujúceho v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí Kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické spojenie) znáša v celom rozsahu sám Kupujúci. Za internetové, resp. telefonické spojenie s Predávajúcim nie sú zo strany príslušného operátora, účtované žiadne osobitné príplatky a budú realizované za štandardné sadzby operátora Kupujúceho.

1.6. Súčasťou týchto VOP je tiež informácie pre Kupujúceho – spotrebiteľa, o jeho právach vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

1.7. Spotrebiteľom pre potreby týchto VOP je každý Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti s Predávajúcim (ďalej pre potreby týchto VOP len „spotrebiteľ“).

1.8. Tieto VOP a ich aktuálne znenie, sú zverejnené na webových stránkach Predávajúceho, pričom je Kupujúcemu umožnené oboznámenie sa s nimi, ako aj ich archivácia a vyhotovenie rozmnoženiny zo strany Kupujúceho.

1.9. Predávajúci týmto Kupujúceho – spotrebiteľa informuje, že každý Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov na Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, Bratislava, ars@soi.sk, adr@soi.sk. Bližšie informácie na webových stránkach https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.  Kupujúci objednáva a kupuje službu (štartovné) priamo z webového rozhrania po realizácii svojej registrácie.

2.2.  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní a kupovaní štartovného je Kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je Kupujúci povinný bezprostredne po akejkoľvek zmene aktualizovať a informovať o takejto zmene Predávajúceho. Údaje uvedené Kupujúcim pri procese objednávania štartovného bude Predávajúci považovať za správne. Predávajúci preto nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ujmu vzniknutú na strane zákazníka v dôsledku porušenia povinnosti uviesť a/alebo aktualizovať svoje údaje na webovom rozhraní internetového obchodu.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.  Možnosť registrácie na konkrétny závod vo webovom rozhraní má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom tohto štartovného.

3.2.  Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare/službe, a to predovšetkým uvedenie cien štartovného na jednotlivé Akcie. Ceny štartovného sú uvedené vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty a ostatných súvisiacich poplatkov, pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny štartovného sú platné a aktuálne po dobu, po ktorú sú zobrazované na webovom rozhraní. Týmto ustanovením VOP však nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť s Kupujúcim Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných  podmienok.

3.3.  Na účely objednania štartovného je Kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár prístupný na webovom rozhraní. Objednávkový formulár pritom obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. objednávanom štartovnom,

3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny štartovného (ďalej spolu ako „objednávka“).

3.4.  Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu vždy umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu formou zakliknutia tlačidla „Dokončiť registráciu“. Údaje uvedené v objednávke sú po zakliknutí predmetného tlačidla Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí Kupujúcemu obdržanie objednávky formou prostriedkov elektronickej komunikácie, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“).

3.5.  Zmluvný vzťah (Kúpna zmluva) medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká momentom dokončenia registrácie (akceptáciou), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na elektronickú adresu Kupujúceho.

3.6. Kupujúci má možnosť okrem ceny za štartovné darovať v prospech Nadácie TV JOJ (ďalej len „Nadácia“) peňažnú sumu ako dar tejto Nadácii, ktorá darovanú peňažnú sumu poskytne v plnej zvolenej výške podporovaným príbehom handicapovaných detí.

3.7. Predávajúci ja na základe zmluvy o spolupráci uzavretej s Nadáciou výhradne platobným miestom a obdarovaným subjektom je priamo Nadácia. Na základe uvedenej zmluvy je Nadácia povinná Kupujúcemu – darcovi na jeho písomnú alebo e-mailovú žiadosť poskytnúť potvrdenie o uzavretí darovacej zmluvy.

 1. CENA ŠTARTOVNÉHO A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.  Cenu štartovného podľa Kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho;

- bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány partnera Predávajúceho tak,
ako je uvedené v bode 4.4. týchto VOP.

4.2.  V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.3.  V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy kúpnej ceny na účte Predávajúceho.

4.4.  Predávajúci týmto vyhlasuje, že na účely realizácie úhrady ceny štartovného prostredníctvom darčekových poukazov prostredníctvom platobnej karty sa zmluvne dohodol s partnerom Skitour Klub, z.s., so sídlom Přívozní 1064/2a, 170 00 Praha 7 Holešovice, Česká republika, IČ: 055 80 421, zapísaný v spolkovom registri vedenom Městským soudem v Prahe pod č. L 67098, na využití platobnej brány tohto subjektu. Preto Predávajúci vyhlasuje a potvrdzuje, že platby ceny štartovného uskutočnené Kupujúcim bezhotovostne platobnou kartou v prospech subjektu Skitour Klub, z.s., sa považuje za riadnu úhradu ceny štartovného v prospech Predávajúceho.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.  Kupujúci – spotrebiteľ, je v zmysle platných právnych predpisov oprávnený do 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy od tejto odstúpiť s účinnosťou v momente zaslania e-mailu na adresu info@behajlesmi.sk. Lehota sa považuje za zachovanú, ak došlo k zaslaniu úkonu odstúpenia od zmluvy, pred uplynutím 14-dňovej lehoty.. Pokiaľ však zo strany Predávajúceho po uzavretí Kúpnej zmluvy už došlo k poskytnutiu služieb a zároveň bol Kupujúci - spotrebiteľ poučený o tom, že vyjadrením súhlasu s týmito VOP stráca právo na odstúpenie v prípade poskytnutia služby, ktorú sám objednal a toto poučenie potvrdil, stráca Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci zaháji poskytnutie služby štartovného v prospech Kupujúceho momentom úhrady ceny služby štartovného, a to realizáciou všetkých potrebných úkonov pre možnosť účasti Kupujúceho na konkrétnom závode.

5.2.  Pokiaľ by sa závod nemohol uskutočniť z dôvodov vyššej moci, resp. z dôvodov, ktoré nemajú pôvod na strane Predávajúceho (napríklad živelná pohroma, epidémia), štartovné sa nevracia. V prípade neúčasti Kupujúceho na závode, na ktorý si zakúpil štartovné, a to z akýchkoľvek dôvodov, mu nevzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny a/alebo jej časti.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1.  Kupujúci nadobúda nárok zúčastniť sa Akcie momentom zaplatenia celej kúpnej ceny štartovného.

6.2.  Mimosúdne riešenie sťažností Kupujúcich – spotrebiteľov realizuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@behajlesmi.sk. Informácie o vybavení sťažnosti zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

6.3.   Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak dôjde z dôvodu nemajúceho pôvod v subjekte Predávajúceho, k potrebe zmeny termínu a/alebo lokality závodu, Kupujúci nemá nárok na vrátenie sumy štartovného a bude mu umožnené zúčastniť sa takto zmeneného závodu. Na strane Kupujúceho taktiež nevznikne povinnosť realizovať akýkoľvek doplatok.

6.4. Potvrdenie o zakúpení štartovného sa doručuje na adresu uvedenú a potvrdenú v Kúpnej zmluve. Kupujúci je zároveň povinný toto potvrdenie prevziať. V prípade ak tak neurobí, je Predávajúci oprávnený požadovať náhradu nákladov spojených s opakovaným doručovaním potvrdenia alebo zmenou jeho spôsobu.

 1. ZÉVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.  Pre realizáciu úspešnej registrácie Kupujúceho je potrebné vždy odsúhlasiť znenie týchto VOP Predávajúceho, ako aj podmienky Akcie, na ktorú je kupované štartovné. Odsúhlasenie v zmysle tohto bodu je realizované formou zakliknutia príslušného boxu v rámci registračného formulára.

7.2. V prípade, ak vzťah založený Kúpnou zmluvou zahŕňa medzinárodný (zahraničný) prvok, strany výslovne dojednávajú, že takéto vzťahy sa riadia slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté spotrebiteľské práva, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3.  Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo ukáže ako neplatné a/alebo neúčinné, použije sa úprava ustanovenia, ktorého zmysel a účel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou a neúčinnosťou niektorého z ustanovení týchto VOP nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

7.4.  Kúpna zmluva vrátane týchto VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7.5.  Kontaktné údaje Predávajúceho sú: Asociácia športu pre radosť, IČO: 53590007, Nám. 1. mája 1121/14, Piešťany, info@behajlesmi.sk.

 

V Piešťanoch dňa 1.11.2022

 

OCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ MERCHANDISINGU BEHAJ LESMI

RAUL SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Nám. 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany IČO: 53 552 172, Zapísaná v obchodnom registri SR, oddiel sro, vložka č. 48565/T-Zbl (ďalej len „Predávajúci“),  pre predaj merchandisingových  predmetov Behaj Lesmi a výživových plánov Enervit prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sportid.online.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Predávajúceho upravujú v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, ako aj ostatných aplikovateľných predpisov, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú na základe Kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzavretej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, ktorej predmetom sú merchandisingové predmety Behaj Lesmi (ďalej len „predmet kúpy“). Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.sportid.info (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie“).

1.2. Ustanovenia odlišné od týchto VOP je možné dojednať v Kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia dojednané v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

1.3. Znenie týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie týchto VOP môže Predávajúci meniť a/alebo dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia týchto VOP však ich zmenou nebudú nijako dotknuté.

1.5. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že pri objednávke a kúpe predmetu kúpy budú využité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté na strane Kupujúceho v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí Kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické spojenie) znáša v celom rozsahu sám Kupujúci. Za internetové, resp. telefonické spojenie s Predávajúcim nie sú zo strany príslušného operátora, účtované žiadne osobitné príplatky a budú realizované za štandardné sadzby operátora Kupujúceho.

1.6. Súčasťou týchto VOP je tiež informácie pre Kupujúceho – spotrebiteľa, o jeho právach vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

1.7. Spotrebiteľom pre potreby týchto VOP je každý Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti s Predávajúcim – podnikateľom (ďalej pre potreby týchto VOP len „spotrebiteľ“).

1.8. Tieto VOP a ich aktuálne znenie, sú zverejnené na webových stránkach Predávajúceho, pričom je Kupujúcemu umožnené oboznámenie sa s nimi, ako aj ich archivácia a vyhotovenie rozmnoženiny zo strany Kupujúceho

1.9. Predávajúci týmto Kupujúceho – spotrebiteľa informuje, že každý Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov na Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, Bratislava, ars@soi.sk, adr@soi.sk. Bližšie informácie na webových stránkach https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Kupujúci objednáva predmet kúpy priamo z webového rozhrania.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní a kupovaní predmetu kúpy je Kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je Kupujúci povinný bezprostredne po akejkoľvek zmene aktualizovať a informovať o takejto zmene Predávajúceho. Údaje uvedené Kupujúcim pri procese objednávania štartovného bude Predávajúci považovať za správne. Predávajúci preto nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ujmu vzniknutú na strane zákazníka v dôsledku porušenia povinnosti uviesť a/alebo aktualizovať svoje údaje na webovom rozhraní internetového obchodu.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obsahuje informácie o predmete kúpy, a to predovšetkým uvedenie cien jednotlivých predmetov kúpy. Ceny predmetu kúpy ostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú vyobrazované vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.2. Na účely objednania predmetu kúpy je Kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár prístupný na webovom rozhraní. Objednávkový formulár pritom obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. objednávanom tovare,

3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru

3.3.3.   mieste a termíne osobného vyzdvihnutia tovaru (ďalej spolu ako „objednávka“).

3.3. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu vždy umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu formou zakliknutia tlačidla „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú po zakliknutí predmetného tlačidla Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí Kupujúcemu obdržanie objednávky formou prostriedkov elektronickej komunikácie, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“).

3.4. Zmluvný vzťah (Kúpna zmluva) medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká momentom dokončenia objednávky (akceptáciou), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na elektronickú adresu Kupujúceho.

3.5. Dodanie tovaru je možné výhradne formou osobného odberu tovaru v mieste konania závodu, na ktorý si Kupujúci zakúpil štartovné.

3.6. V prípade, ak si Kupujúci tovar dohodnutým spôsobom neprevezme, je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu nárok na reálne vynaložené náklady spojené s uskladnením a/alebo opätovným doručením tovaru. Pokiaľ tieto náklady dosiahnu hodnotu tovaru, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a započítať náklady vzniknuté na jeho strane s nárokom Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

 1. CENA A PLOTOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu štartovného podľa Kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho;

4.2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.3.  V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy kúpnej ceny na účte Predávajúceho.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci – spotrebiteľ, je v zmysle platných právnych predpisov oprávnený do 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy od tejto odstúpiť s účinnosťou v momente zaslania e-mailu na adresu info@behajlesmi.sk.  Lehota sa považuje za zachovanú, ak došlo k zaslaniu úkonu odstúpenia od zmluvy, pred uplynutím 14-dňovej lehoty. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy môže tovar vrátiť buď prostredníctvom zaslania poštového balíku na adresu Copia Liberec s.r.o., Švermova 344, 460 10, Liberec (balík zaslaný na dobierku Predávajúci odmietne prijať). Vrátenie tovaru je zdarma, Kupujúci obdrží v takomto prípade od Predávajúceho informácie ako postupovať. Druhou možnosťou je možnosť tovar vrátiť osobne na adrese Copia Liberec s.r.o., Švermova 344, 460 10, Liberec ktoré je tiež zdarma.

Pokiaľ odstúpi Kupujúci od zmluvy, je povinný Predávajúcemu zaslať bez zbytočného dokladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od Predávajúceho obdržal. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť úplne, t.j. vrátane akéhokoľvek prípadného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom ho prevzal, nepoužitý a bez známok opotrebenia. Vrátený tovar môže byť použitý len do tej miery, ktorá zodpovedá úkonu Kupujúceho oboznámiť sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, pokiaľ toto vzniklo zaobchádzaním s ním iným spôsobom, ako zodpovedá spôsobu zaobchádzania s ním s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu v celom rozsahu až potom, čo mu bude vrátený tovar, vrátane všetkých súčastí, a to v lehote 30 dní od vrátenia tovaru.

Predávajúci nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

5.2. Predávajúci zdôrazňuje, že možnosť Kupujúceho od zmluvy odstúpiť v zmysle predchádzajúceho bodu týchto VOP sa vzťahuje výhradne na spotrebiteľov a len na prípady, kedy neplatia výnimky v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6  zákona č. 102/2014 Z.z., pričom v žiadnom prípade nie je možné od zmluvy odstúpiť v prípade Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Mimosúdne riešenie sťažností Kupujúcich – spotrebiteľov realizuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@behajlesmi.sk. Informácie o vybavení sťažnosti zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

6.2.Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nemá vady, tzn. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar:

 1. má vlastnosti, ktoré si strany dojednali a pokiaľ takéto dojednanie nemajú, také vlastnosti, ktoré výrobca alebo Predávajúci popísal alebo ktoré Kupujúci môže očakávať s ohľadom na povahu tovaru,
 2. je vhodný na účel, ktorý Predávajúci uvádza vo vzťahu k jeho použitiu a na ktorý sa tovar takéhoto druhu obvykle používa,
 3. zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 1. zodpovedá dohodnutému množstvu, miere alebo hmotnosti,
 2. zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.

6.4.Pokiaľ Predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je Kupujúci povinný vady tovaru reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

6.5.Záručná doba na tovar je v trvaní 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru Kupujúcemu. Záruka sa vzťahuje na materiálové alebo výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie spôsobené nevhodným používaním, nedostatočnou údržbou alebo úmyselným poškodením.

6.6.Zákazník môže uplatniť reklamáciu písomnou formou (pričom za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj e-mailová komunikácia) a je v nej potrebné uviesť identifikáciu tovaru a popis vady tovaru. Následne je potrebné reklamovaný tovar zaslať Predávajúcemu na posúdenie a vybavenie reklamácie; lehota na vybavenie reklamácie plynie v takomto prípade až dňom doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu. Pri reklamácii tovaru vystaví Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o reklamácii.

6.7.Predávajúci reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutia reklamácie Predávajúci vystaví Kupujúcemu písomné odôvodnenie (pričom za písomnú formu sa považuje aj e-mailová forma).

6.8.Pokiaľ má tovar vadu a vadu je možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ má tovar vadu, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je, s ohľadom na charakter vady, neprimerané. Pokiaľ je to však s ohľadom na povahu vady neúmerné, najmä v prípade, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru alebo na výmenu súčasti tovaru má Kupujúci aj v prípade neodstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ Kupujúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.9.Každý Kupujúci je oprávnený v prípade zamietnutia reklamácie, alebo v prípade akéhokoľvek iného sporu s Predávajúcim, obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov na Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, Bratislava, ars@soi.sk, adr@soi.sk.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Pre realizáciu úspešnej objednávky Kupujúceho je potrebné vždy odsúhlasiť znenie týchto VOP Predávajúceho. Odsúhlasenie v zmysle tohto bodu je realizované formou zakliknutia príslušného boxu v rámci objednávky.

7.2. V prípade, ak vzťah založený Kúpnou zmluvou zahŕňa medzinárodný (zahraničný) prvok, strany výslovne dojednávajú, že takéto vzťahy sa riadia slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté spotrebiteľské práva, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3.  Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo ukáže ako neplatné a/alebo neúčinné, použije sa úprava ustanovenia, ktorého zmysel a účel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou a neúčinnosťou niektorého z ustanovení týchto VOP nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

7.4.  Kúpna zmluva vrátane týchto VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7.5.  Kontaktné údaje Predávajúceho sú: adresa elektronickej pošty info@behajlesmi.sk.

 1. FOTOGRAFOVANIE 

Fotografovanie, či vyhotovovanie zvukovo-obrazových záznamov či zvukových záznamov Akcie za účelom dosiahnutia zisku (na obchodné účely) je podmienené akreditáciou daného subjektu u spoločnosti RAUL SLOVAKIA, s.r.o. (na emaile: radka.ivancova@behajlesmi.sk). Pokiaľ sa tak nestane, môže byť realizácia takýchto úkonov považovaná za nekalosúťažné konanie, konkrétne za parazitovanie na povesti (§ 48 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov). Parazitovaním je zneužitie povesti závodu, výrobku alebo služby iného súťažiteľa, umožňujúce získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol. Parazitovanie na povesti je zakázané a podľa ustanovenia § 53 obchodného zákonníku, sa osoba, ktorej právo bolo nekalosúťažným konaním ohrozené alebo porušené, môže sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Bez riadne udelenej licencie alebo súhlasu nie je možné využívať ochrannú známku projektu. Pokiaľ by k tomu došlo, jednalo by sa o porušenie práv k ochrannej známke. Oprávnený subjekt sa v takomto prípade môže domáhať obdobných nárokov ako v prípade nekalosúťažného konania.

Odoslaním registračného formulára na závod udeľujete Správcovi v súvislosti so svojou účasťou na závode súhlas v súlade s ustanovením 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení, s vyhotovením Vašej podobizne, zvukových, obrazových či zvukovo-obrazových záznamov z priebehu závodu a/alebo pri odovzdávaní akejkoľvek ceny, ktorá Vám bude v rámci závodu odovzdaná osobne (ďalej len „Snímka“) a udeľujete súhlas s použitím Snímky na komerčné účely prostredníctvom všetkých komunikačných médií bez ohľadu na ich povahu a to všetkými obvyklými spôsobmi, ako aj s ich následnou úpravou a prípadným spojením ako diela s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. tento súhlas udeľujete bezplatne, bez vecného, množstevného a územného obmedzenia a na dobu 20 rokov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Správca Snímku, v súlade s jej určením, poskytne.

 

V Piešťanoch dňa 1.11.2022

 

ZAKLADAJÚCI PARTNER

  Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

  Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

  Craft

PARTNERI

  Continental
  Sportisimo
  Zatopek
  Česká mincovna
  thule
  Enervit
  DB Schenker
  Fitness
  royalbay
  Uvex
  Bachledka
  Malino Brdo
  Nadácia TV JOJ

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

  TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

  tasr
  Behame.sk
  Beh.sk
  running
  Rungo
  trenujeme

Oficialni dodávatelia

  Johnny Servis
  Žaket
  Onlinesystem
  TKF
  Ecofis

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

  bRATISLAVA
  MŽP
  žilinský kraj
  bb kraj
  bratislavský kraj
  PSK
  Košický samosprávny kraj
  Ružomberok

Spolupracujeme

  Čičmany
  salamandra
  Hike the world
  Liptov
  Štiavnica
  Upracme Slovensko
  Bratislava region
  OLO
  Bory mall
  Smartemailing
  Freelo